در روش تنش گیری سرد، با تمرکز امواج پر توان مکانیکی اولتراسونیک بر نواحی تمرکز تنش ، تنشهای پسماند در مدت زمانی کوتاه و در شرایط کاملا سرد، آزاد می گردد و خواص مکانیکی ناحیه جوش بهبود چشمگیری خواهد یافت.


تنش گیری سرد اولتراسونیک به دو روش کلی صورت میگیرد:

روش متمرکز و روش فراگیر.
1- روش متمرکز یا اولتراسونیک پینینگ:
مراجعه شود به قسمت التراسونیک پینینگ

2- روش تنش زدایی سرد فراگیر اولتراسونیک:
این عملیات بعنوان یک مکمل و دربرخی موارد، جایگزین تنش زدایی به روش عملیات حرارتی میباشد.
مکانیزم آزاد سازی تنش پسماند کششی و بهبود خواص مکانیکی در روش سرد و گرم اولتراسونیک:
روش سرد: افزایش نوسانات اتمي وبازگشت اتمها ازموقعیت ناپایداربه وضعیت پایدار
روش گرم: کاهش تنش تسلیم در دماهای بالا و کاهش سطح تنش پسماند تا زیر سطح تنش تسلیم.

کاربردها:
1- صنایع معدنی
o ضد سایش کردن غلطکها در صنایع معدنی
o ضد سایش کردن محل یاتاقانها و یا کاسه نمدها
2- صنایع هوایی
3- صنایع نفت وگاز

تاییدیه ها:
1. International institute of welding (IIW)
2. American Bureau of Shipping (ABS)
3. Lloyd’s Register (LR)
4. American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO)
5. Federal Highway Administration (FHWA)
6. The American Society of Mechanical Engineers (ASME)