1. بازرسی به روش پایش تنش پسماند :
نقاطی که دارای سطح تمرکز تنش پسماند بالا (در حدود تنش تسلیم ماده) میباشند، مناطقی هستند که پتانسیل بوجود آمدن عیوبی نظیر ترکهای کوچک، خوردگی و در نهایت شکست را دارند. بنابر این مشخص کردن مراکز و مناطق تجمع تنش پسماند، روشی پیشگیرانه برای مشخص کردن عیوب میباشد که کاربردهای بسیار مهمی در ساخت و بازرسی های دوره ای در صنایع هوایی ، کشتی سازی و سازه های دریایی ، صنایع نیروگاهی ، صنایع ریلی خواهد داشت.

کاربردها:
• صنایع ریلی
• پلها
• خطوط انتقال نفت، گاز و آب بصورت مدفون ویا غیر مدفون
• صنایع نیروگاهی
• صنایع دریایی
• سازه های فلزی در صنایع مختلف مانند راهسازی و ساختمان سازی


تجهیزات ویژه اندازه گیری تمرکز تنش ، تغییرات در شار مغناطیسی که دراثرتغییرات میزان تنش پسماند در ماده ایجاد شده است را اندازه گیری می کند. این روش دارای استاندارد ISO 24497 میباشد.


2. بررسی عملکرد تنش زدایی:
مقایسه میزان تنش پسماند قبل و بعد از عملیات حرارتی ( PWHT ) و بررسی راندمان عملیات حرارتی اعمال شده


3. تعیین عمر قطعات و سازه ها:
با بکار گیری دستگاه ESME و استفاده از نرم افزارهای تخصصی، میتوان عمر قطعات و سازه ها را در برابر خستگی که یکی از عوامل مهم تعیین کننده در عمر میباشد، تعیین کرد.