• طراحی ماشین آلات و اجزا آن
• طراحی اجزاء محدود (FEM)
• طراحی و تدوین WPS
• طراحی خطوط تولید
• مهندسی معکوس بر اساس محصول
• مهندسی معکوس بر اساس پروسه تولید
• طراحی روشها و فرآیندهای تولید متناسب با امکانات موجود کارفرما
• ارائه مشاوره جهت خرید دانش فنی از شرکتهای خارجی و داخلی
• نقشه کشی صنعتی
• طراحی فرآیندهای تولید خاص و سفارشی
• نقشه کشی صنعتی قطعات ساده و پیچیده
• تدوین تکنولوژی ساخت قطعات و ماشین آلات