مشاوره:
1. انرژی
• بهینه سازی تولید و مصرف انرژی
• بهسازی نیروگاه ها ی گازی، بخار و سیکل ترکیبی و پالایشگاهها
• مشاوره جهت خرید تجهیزات


2. عملیات بر روی آب
• شیرین سازی آب دریا با روشهای نوین وارائه راهکارهای فنی و اقتصادی نوین برای کاربردهای شهری و صنعتی
• شیرین سازی آب شور برای مصارف کشاورزی
• بهینه سازی مصرف آب

3. خطوط تولید
• پیشنهاد و طراحی خطوط تولید بر اساس نیاز مشتری
• بهینه سازی خطوط تولید
• رفع مشکلات فنی خطوط تولید
• طراحی وساخت قطعات پیچیده


نظارت:
• نظارت بر تولید
• نظارت بر اجرای طرحهای صنعتی
• نظارت بر طراحی، ساخت و نصب تجهیزات
• نظارت بر خرید و تجهیز